Så lyckas du med tomaterna!

Här kommer olika tips på hur du lyckas med dina tomater, och information om vanliga problem som de kan drabbas av.

Ohyra och sjukdomar

Tomater i växthus drabbas lätt av ohyra. Ibland slår också svamp och virussjukdomar till. Problemen förebyggs med god hygien. Växthuset skall rengöras noga med såpa och vatten innan odlingssäsongen och plantorna placeras luftigt så att eventuella smittor inte sprids. Det är också viktigt att vattna försiktigt, inte vattna på bladen samt att omedelbart ta bort angripna blad.

Tomater på friland är inte lika utsatta för skadeangrepp. Den värsta boven är svampsjukdomen potatisbladmögel som utvecklas till brunröta.

Vanliga svampangrepp

Gråmögel

Gråmögel ger gråaktiga, sammanrullade och håriga stjälkar och blad. Uppträder särskilt i fuktiga och dåligt luftade växthus. Förebyggs med luftigt planterade växter. Angripna växtdelar avlägsnas och bränns.

Potatisbladmögel

Potatisbladmögel angriper växter inom potatisväxtfamiljen, som tomat, potatis, chili och paprika. Organismen sprids med sättpotatis, via marken och med luftburna sporer. Svampen bildar mycel som ser ut som ett gråaktigt ludd på bladens undersida, och går vidare till övriga växtdelar som vissnar. Senare kan smittan ge upphov till brunröta på frukten. Angripna växtdelar liksom snören och annat löst som varit i kontakt med plantorna bränns. Tvätta också alla redskap, gärna med sprit. Potatisbladmögel gynnas av fukt. Potatisbladmögel från potatisplantor sprider sig till tomater, därför ska de två grödorna odlas så långt ifrån varandra som möjligt. Använd aldrig angripen jord till odlingar med växter inom potatisväxtfamiljen. Byt jord om plantorna i ett växthus drabbas.

Vanliga tomatåkommor.

Pistillröta

Mognade tomater får ett läderaktigt, svart eller mörkbrunt insjunket parti.

Orsak: Ojämn vattning och/eller kalkbrist.

Åtgärd: Var mer noga med bevattning. Kalka.

Spruckna frukter

Orsak: Ojämn vattnigt och stora temperaturskillnader mellan dag och natt.

Åtgärd: Var mer noga med vattning. Skydda med fiberduk mot nattkyla.

Krulliga, rullade blad.

Orsak: För kraftig gödsling med kväve. För kraftig beskärning så att rotsystemet har blivit överdimensionerat och förser växten med näringsöverkott.

Åtgärd: Dra ner på gödsling och beskärning.

Blommorna ramlar av

Orsak: För låga nattemperaturer, ibland även för höga dagstemperaturer. Blommorna blir inte befruktade utan ramlar av.

Åtgärd: Skydda med fiberduk mot kyla, skugga med densamma mot värme.

Gulvita fläckar på tomaten.

Orsak: Kan vara värmeskador.

Åtgärd: Om läget är mycket soligt och varmt kan lösningen vara att odla sorter med tätt och skuggande bladverk som skuggar.

Ohyra som drabbar tomatplantor.

Vita flygare, spinnkvalster och bladlöss

De här är vanliga skadeinsekter i tomatvärlden. De suger näringssaft från plantan vilket försvagar växten. Problemet kan minskas genom att plantorna kollas ofta, genom att hänga upp klisterskivor där flygande ohyra fastnar samt spreja med såpalösning som kväver skadedjuren. Blad som har blivit fula av ohyra ska avlägsnas och kastas i soporna eller brännas. Lägg dem inte i komposten, allt för att hindra spridning.

Rovdjur mot skadeinsekter.

Ohyra kan elimineras med hjälp av nematoder och rovinsekter, så kallad biologisk bekämpning. Beställs enklast via nätbutiker.

Sorgmyggor.

Nematoder söker upp larverna och föringar dem.

Bladlöss och mjöllöss.

Parasitsteklar äter upp dem.

Växthusspinnkvalster.

Spinnrovskvalster av olika slag äter upp dem.

 

Gödning:

Tomatnäring